Dzięki social mediom mamy kontakt ze wszystkimi ale w rzeczywistości często jesteśmy sami – TEO [WYWIAD PL/EN]

Teo Tomczuk to 15 letni, wschodzący artysta, urodzony w Norwegii. Rodzice Teo są Polakami, którzy wyemigrowali do Norwegii w 2004 roku. Teo od urodzenia mieszkał na małej wyspie na zachodzie Norwegii, w najmniejszej wyspiarskiej gminie o nazwie Solund – składającej się z ponad 1000 małych wysp, których liczba ludności ledwo przekracza 800 osób. W 2020 wraz z rodzicami wyprowadził się do Bergen aby lepiej rozwijać swoje zamiłowania muzyczne i mieć łatwiejszy dostęp do środowiska muzycznego. Teo ma na swoim koncie wiele lokalnych koncertów w Bergen a także w Małomicach w woj. lubuskim – rodzinnym mieście rodziców, gdzie zdobył swoich pierwszych fanów. Po świetnie przyjętych w Norwegii utworach „Your Grin” i „Goosebumps”, właśnie zaprezentował swój najnowszy singiel pt. „Trust”. O swoich muzycznych początkach, wpływie pandemii na twórczość, inspiracjach i marzeniach w rozmowie z M MAG opowiada sam Artysta.

Pierwszy raz w historii M MAG wywiad jest dostępny w 2 wersjach językowych.

M MAG: Co do zasady przeprowadzamy wywiady w przypadku ukazania się EP lub pełnowymiarowych albumów Artystów ale zasady są po to żeby je łamać! Poza tym, 3 utwory można praktycznie podciągnąć pod EP (śmiech). Od czego zaczęła się twoja muzyczna droga? 

Teo: Wszystko zaczęło się od tego, że moja 10 lat starsza siostra zaczęła zmuszać mnie abym śpiewał  piosenki Justina Biebera (śmiech). Ona to nagrywała i robiła z tego klipy. Po jakimś czasie nie dość, że przyzwyczaiłem się do tych “tortur”, to jeszcze w efekcie końcowym zaczęło mi się to podobać. Miałem wtedy 4 lata. Film jest dostępny na moim kanale YouTube.

M MAG: Na ilu instrumentach dostarczanych konsekwentnie rok do roku przez św Mikołaja grasz? Można cię już nazwać multiinstrumentalistą?

Teo: (Śmiech) No tak, na trójkącie tylko nie grałem. Nie, multiinstrumentalistą jeszcze nie jestem, ale dobrze się czuję z gitarą, basem i perkusją. Moim kolejnym celem jest opanować klawisze. Jednak śpiew to mój podstawowy instrument (śmiech).  

M MAG: Masz na swoim koncie single „Your Grin”, „Goosebumps” i dopiero co wydany „Trust”, będące klasycznymi „dziećmi pandemii”. To twoje faktycznie pierwsze piosenki, czy tworzyłeś wcześniej coś „do szuflady”?

Teo: “Trust” to pierwsza piosenka którą napisałem w moim życiu, potem powstała “Goosebumps” i “Your Grin”. A wydałem je w odwrotnej kolejności. Pandemia przyczyniła się do powstania ich wszystkich. Śmiało można je nazwać dziećmi pandemii. W szufladzie mam jeszcze kilka kawałków z tego okresu. 

M MAG: Opowiedz jak wygląda twoja twórcza hierarchia? Co powstaje pierwsze? Melodie, czy słowa?

Teo: Zawsze zaczynam od  melodii na gitarze. Potem słowa same się już nasuwają w zależności od nastroju melodii . Taki schemat się u mnie sprawdza. 

M MAG: Za muzyczne szlify twoich utworów odpowiada MP Studio Bergen. Obok twojego nazwiska pojawiają się też Mike Parda i Andreas Wallevik. Opowiedz o tych współpracach.

Teo: Mike Parda z MP Studio Bergen jest producentem trzech moich singli. Andreas Wallevik to mój pierwszy nauczyciel śpiewu, pomógł mi przy tekście i muzyce do “Trust”.

M MAG: Czyim dziełem są klimatyczne obrazki teledysków?

Teo: Wszystkie teledyski nagrywa moja siostra Iga, która na co dzień  pracuje jako montażystka w wytwórni filmowej. Mamy świetną chemię, super się dogadujemy i przy okazji świetnie się bawimy. Chociaż czasem “gramy” sobie na nerwach, jak to brat i siostra (śmiech).

M MAG: Masz, w co trudno uwierzyć, 15 lat! Twoje piosenki niosą w sobie ogromny ładunek emocjonalny. Skąd w Tobie takie pokłady wrażliwości?

Teo: Mam bardzo dużo myśli w głowie, przelewam je w piosenki, to pomaga mi wyrazić uczucia i rozładować emocje.

M MAG: Komponowanie, pisanie tesktów, sesje nagraniowe, gra na instrumentach, nagrywanie teledysków, aktywna promocja na social mediach – łatwo to wszystko pogodzić z obowiązkami szkolnymi? 

Teo: W szkole norweskiej robimy wszystkie lekcje w szkole, nie ma zadań domowych. Jeśli chodzi o egzaminy lub sprawdziany, to muszę się przygotować w domu, ale łatwo mi to przychodzi. Myślę, że muzyka mi w tym pomaga, gdyż od dziecka uczyłem się tekstów słuchanych piosenek, co w konsekwencji wyrobiło mi łatwość przyswajania także nauki. Jeśli chodzi o social media to duże wsparcie dostaję od mamy, taty, siostry, i dziadków. To mój Team<3

M MAG: Samotność to przekleństwo tych czasów?

Teo: Tak! Niby dzięki social mediom mamy kontakt ze wszystkimi, aż często brakuje na cokolwiek innego czasu, ale w rzeczywistości często jesteśmy sami. Zwłaszcza gdy chodzi o relacje społeczne. Pandemia oczywiście tylko to pogłębia. 

M MAG: Co cię inspiruje? 

Teo: Inspiruję się naturą. Norweskie klimaty, góry, fjordy – to daje mi “głębszy oddech”. Uwielbiam również klimaty polskiej natury, pola, łąki, równiny, lasy. Zawsze tęsknię do dziadków i Polski 🙂 Niesamowicie inspiruje mnie też oglądanie koncertów Live znanych zespołów. 

M MAG: Na dzień dzisiejszy uważasz, że bycie wokalistą, to jest to co chcesz robić w życiu, czy masz też jakiś „plan B”? Może aktorstwo? 

Teo: Chciałbym być wokalistą całe życie, to moje największe marzenie. Od nowego roku szkolnego zaczynam naukę w gimnazjum o kierunku Muzyka, Taniec i Dramat z głównym instrumentem wokal. Dodatkowo wygrałem casting do głównej roli w serialu młodzieżowym – więcej nie mogę mówić (śmiech). Kto wie jak się to potoczy.

M MAG: Kolejne utwory już w poczekalni? 

Teo: Tak, te z szuflady (Śmiech).

M MAG: Masz w planach nagranie piosenki w języku polskim?

Teo: Czemu nie;) Jak do tej pory śpiewałem w języku polskim tylko cover „Hej Wy“ Korteza ale wszystko jest możliwe. 

M MAG: Z muzycznych, lub niemuzycznych marzeń, czego możemy ci życzyć? Co jest na szczycie listy?

Teo: Zdrowia, i super dziewczyny (śmiech).

M MAG: W takim razie tego ci życzę! Dzięki za rozmowę.

Teo: Również dziękuję bardzo!

Rozmowę przeprowadziła Beata Ejzenhart - redaktor naczelna M MAG

M MAG POLECA:

Teo Tomczuk is a 15 year old rising artist, born in Norway. Teo’s parents are Polish, who immigrated to Norway in 2004. TEO has lived since birth on a small island in the west of Norway, in the smallest island municipality called Solund – made up of over 1000 small islands with a population barely over 800 people. In 2020, he and his parents moved to Bergen to better develop his passion for music and have easier access to the music community. TEO has played many local concerts in Bergen, as well as in Małomice in Poland – his parents’ hometown, where he gained his first fans. After well-received in Norway songs „Your Grin” and „Goosebumps”, he just presented his latest single „Trust”. About musical beginnings, inspirations and dreams in an interview with M MAG talks TEO.

For the first time in M MAG history, an interview is available in 2 different languages.

M MAG: As a rule, we conduct interviews when EPs or full-length albums of Artists are released, but rules are made to be broken! Besides, 3 songs can practically be included in an EP (laughs). Where did your musical journey start? 

Teo: It all started with my 10 years older sister making me sing Justin Bieber songs (laughs). She recorded it and made videos of it. After some time, not only I got used to this „torture”, but also I started to like it. I was 4 years old at the time. The video is available on my YouTube channel.

M MAG: How many instruments delivered consistently year after year by St. Nicholas do you play? Can you be called a multi-instrumentalist already?

Teo: (Laughs) Well, yeah, I just haven’t played the triangle. No, I’m not a multi-instrumentalist yet, but I’m comfortable with guitar, bass and drums. My next goal is to master the keyboards. However, singing is my primary instrument (laughs).  

M MAG: You have singles „Your Grin”, „Goosebumps” and the just-released „Trust”, which are classic „children of pandemic”. Are these your actually first songs or have you been creating something „for the drawer” before?

Teo: „Trust” was the first song I wrote in my life, then „Goosebumps „and „Your Grin” were written. And I released them in reverse order. Pandemic contributed to all of them. You can safely call them children of the pandemic. In my drawer I still have some tracks from this period.

M MAG: Tell us what your creative hierarchy looks like? What is created first? The melodies or the words?

Teo: I always start with a melody on the guitar. Then the words come to me by themselves depending on the mood of the melody. This scheme works for me.

M MAG: MP Studio Bergen is responsible for the musical polishing of your songs. Mike Parda and Andreas Wallevik also appear alongside your name. Tell us about these collaborations.

Teo: Mike Parda from MP Studio Bergen is the producer of three of my singles. Andreas Wallevik is my first singing teacher, he helped me with the lyrics and music for „Trust”.

M MAG: Whose work are the atmospheric images of the music videos?

Teo: All the videos are recorded by my sister Iga, who works as an editor at a film studio every day. We have great chemistry, we get along great and have a lot of fun. Although sometimes we „play” on each other’s nerves, as it is brother and sister (laughs).

M MAG: You are, hard to believe, 15 years old! Your songs carry a huge emotional load. Where do you get such amounts of sensitivity from?

Teo: I have a lot of thoughts in my head, I pour them into songs, it helps me express feelings and unload emotions.

M MAG: Composing, writing lyrics, recording sessions, playing instruments, recording music videos, active promotion on social media – it’s easy to combine all this with school duties? 

Teo: In Norwegian school we do all lessons in school, there is no homework. When it comes to exams or tests, I have to prepare at home, but it comes easily. I think that music helps me because since I was a child I learned the lyrics of the songs I listened to, which made it easy for me to learn.  When it comes to social media I get a lot of support from my mom, dad, sister, and grandparents. That’s my Team ❤

M MAG: Is loneliness the curse of these times?

Teo: Yes, supposedly thanks to social media we keep in touch with everyone to the point where there is often not enough time for anything else, but in reality we are often mostly alone. Especially when it comes to social relationships. Pandemic, of course, only makes it worse. 

M MAG: What inspires you? 

Teo: I take inspiration from nature. Norwegian climate, mountains, fjords – it gives me „deeper breath”. I also love the climate of Polish nature, fields, meadows, plains, forests. I always miss my grandparents and Poland. I am also incredibly inspired by watching Live concerts of famous bands.

M MAG: As of today, do you think being a singer is what you want to do in life, or do you have a „plan B” as well? Maybe acting? 

Teo: I would like to be a singer all my life, it’s my biggest dream. Since the new school year I’m starting to study Music, Dance and Drama at Gymnasium with a major in vocals. In addition, I won a casting for the main role in a youth TV Series – I can’t say more (laughs). Who knows how it will turn out.

M MAG: Any more songs already in the waiting room? 

Teo: Yeah, the ones from the drawer (laughs).

M MAG: Do you have plans to record a song in Polish?

Teo: Why not? So far I’ve only sung in Polish a cover of Kortez’ „Hej Wy” but anything is possible.

M MAG: Of musical, or non-musical dreams, what can we wish for you? What’s at the top of your list?

Teo: Health, and a super girl (laughs).

M MAG: Then that’s what I wish for you! Thanks for taking the time to talk to us.

Teo: Also thank you very much!

The interview was conducted by Beata Ejzenhart - editor-in-chief of M MAG

TEO / Social media:

Instagram: https://www.instagram.com/teotomczuk/ 

FaceBook: https://www.facebook.com/teotomczuk1/ 

Twitter: https://mobile.twitter.com/TeoTomczuk 

TikTok: https://www.tiktok.com/@teotomczuk 

Spotify: https://open.spotify.com/artist/75KRhZ6OWTAF6alZRfM90S?si=35NLG_nmTCaLXZXsepkk7w 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s